Öğreniyorum

Türk soyu

Tarihte Türk 
ırkı hakkında çeşitli tasvirler yapılmıştır. Çin,Latin ve Grek kaynaklarında 
Türkler daha çok Moğol tipinde tasvir edilmişlerdir. Bunun sebebi ise Türkler'in 
tarih boyunca en çok temasının Mogollar'la olmasıdır. Moğol kitleleri yıllarca 
Türkler'in idaresinde yaşamış,göçlere,savaşlara Türkler'le beraber 
katılmışlardır. Bunun sonucunda bu kaynaklar Türk ile Moğol tipini birbirine 
karıştırmıştır.

Son yarım asır içinde yapılan ilmi çalışmalar ve araştırmalar sonucu Türkler'in 
beyaz ırka mensup bulundukları, yeryüzünde mevcut üç büyük ırk grubundan 
"Europid" adı verilen grubun "Turanid" tipine mensup bulundukları anlaşılmıştır. 
Kafa yapıları Brakisfal (yuvarlak kafalı)dır. Türklerin kendilerini başta 
"Mongolid" Moğollar olmak üzere diğer topluluklardan ayıran antropolik çizgilere 
sahip oldukları tespit edilmiştir. Türkler'in hakim vasfı beyaz renk,düz 
burun,değirmi çene,hafif dalgalı saç,orta gürlükte sakal ve bıyıktır.

Turan tipine örnek olan Orta Asya, Maveraünehir ve diğer Yakın Doğu Türkleri 
beyaz tenli ,koyu parlak gözlü, değirmi yüzlü,endamlı,sağlam yapılı erkek ve 
kadınları ile Ortaçağ kaynaklarında güzelliğin timsali olarak gösterilmiş hatta 
İran edebiyatında Türk sözü "Güzel İnsan" manasında kullanılmıştır. Tevrat'ta 
nakledilen bir rivayette ise Türk soyunun Ham ve Sam'dan değil, Yafes'den 
türemiş olarak beyaz ırktan geldiği gösterilmiştir.


 


 Türk Yurdu


 


Yeryüzünde 350 milyonu aşan 
sayıları ile çok geniş bir bölegeye yayılan Türkler'in ilk anayurdu'nun tesbiti 
birçok bilimadmını asırlarca meşkul eden büyük bir konu olmuştur. Bilim adamları 
ve araştırmacılar yaptıkları çalışmalar sonucu Türkler'in ilk Anayurdu ile 
ilgili bir çok iddialar ortaya tmışlardır.


  Tarihiçler , Çin 
kaynaklarına dayanarak Altay Dağlarını,


  Etnologlar,İç Asya'nın kuzey 
bölgelerini,


  Dil 
araştırmacılar,Altaylar'ın veya Kingan Dağları'nın doğu ve batısını,


  Kültür Tarihçileri , 
Altay-Kırgız Bozkırları arasını,


  Sanat tarihçileri , 
Kuzeybatı Asya sahasını,


  Antropologlar ise Kırgız 
Bozkırı-Tanrı Dağları arasını ilk Türk Anayırdu olarak iddia etmişlerdir.


Bütün bu araştırmalara göre 
ilk türk yurdunun  kesin sınırlarını çizmek mümkün olmamaktadır. Zira Türkler'in 
ilk zamanlardan itibaren çok geniş bir sahaya yayılmaları bu tesbitte güçlük 
çıkartmaktadır.

Bununla beraber son yıllarda yapılan dil araşturmaları ve yukarıda yapılan 
çalışmalar göz önüne alındığında , ilk Türk yurdunun "Altay Dağları'ndan, 
Urallar'a kadar uzanan , Hazar Denizi Kuzeydoğu Bozkırlarından,Tanrı Dağları'nı 
kapsayan çok geniş bir bölge olduğudur."

Tarihi akış içerisinde meydana gelen göçler sonucu Anayurtları'ndan çok uzak 
mesafelere ve geniş bir coğrafialana yayılan Türkler, bugün Balkanlar'dan doğuya 
Çin Seddi'ne ,Kuzeyde Sibirya Bozkırları'ndan Güneyde Horasan, 
Afganistan,Tibet'e kadar olan bölgeleri yurt tutmuşlardır.
www.ders34.tr.gg

(WD34TG) www.ders34.tr.gg ( WD34TG)